Szkoła

Deklaracja dostępności

Nagłówek

 • Informacje o dostępności cyfrowej w naszej szkole


  Dostępność cyfrowa

   Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły

   Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  System umożliwia m.in.:

  - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności,

  - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika,

  - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka p;,

  Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że kluczową rolę w spełnieniu standardów WCAG odgrywają administratorzy i redaktorzy stron. W tym sensie nie można mówić o tym, że narzędzie informatyczne spełnia lub nie spełnia standardu WCAG. To od szkolnych administratorów i redaktorów strony, a konkretnie od ich znajomości standardu WCAG oraz wiedzy na temat zasad publikacji treści na stronie zależy, czy szkolna witryna spełniać będzie wymogi tego standardu. Przykładowo: wszystkie nagrania audio i wideo, które zamieszczą na stronie powinny być uzupełnione o alternatywny dokument prezentujący te same informacje (np. transkrypcję tekstową).

  Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.

  Zespół Szkolno-Przedszkolny z Krosna Odrzańskiego informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus  na serwerze edupage.org 

  ZS-P z KO  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://sp1krosno.edupage.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Data publikacji strony internetowej: 2007

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

  Status pod względem zgodności z ustawą:

  Serwis internetowy szkoły jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org i firmę Librus:

  1. część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

  2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

  3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

  4. Strona nie posiada słownych opisów grafik dla osób niepełnosprawnych

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  2. Na stronie internetowej https://sp1krosno.edupage.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.

  3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  4. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada: Wioletta Radecka – Weretko, tel. 68 383 5178, e-mail: zsp@krosnoodrzanskie.pl

  5. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada:

  6. Każdy ma prawo:

  7. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  8. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  9. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


 

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim znajduje się na parterze budynku, wejście po schodach, brak swobodnego wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

2. Dostęp do pierwszego piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów odbywa się na pierwszym piętrze budynku.

3. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.

4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.


 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć