Szkoła

Biblioteka

Bibliotekarz:

mgr Monika Nawrot

Szkolna bibliteka jest czynna w godzinach:

Poniedziałek:

8:00 –8:15

9:50 – 12:40

Wtorek:

8:00 – 8:15

9:00 – 9:55

10.40- 13.30

Środa:

8:00 – 8:15

9:00 – 11:45

12:30 – 12:40

Czwartek:

10:00 – 10:55

Piątek:

8:00 – 8:15

9:55 – 10:40

9:50 – 12:40

13:25 – 14:20

REGULAMIN_BIBLIOTEKI.pdf

Zalacznik_nr_1-_Regulamin_korzystania_z_wypozyczalni.pdf

Zalacznik_nr_2-_Regulamin_korzystania_z_czytelni.pdf

Zalacznik_nr_3-_Regulamin_korzystania_z_Multimedialnego_Centrum_Informatycznego.pdf

Regulamin_wypozyczania_i_udostepniania_darmowych_podrecznikow

_lub_materialow_edukacyjnych_dla_uczniów.dpf

 
Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów.
 
Posiada czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi.
 

Plan pracy biblioteki szkolnej

rok szkolny 2020/2021

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Praca pedagogiczna z czytelnikiem:

 

- udostępnianie zbiorów,

 

- przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji,

 

- uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,

 

- inspirowanie do rozwijania zainteresowań,
 

- rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem  indywidualnych uzdolnień uczniów,
- udzielania porad w doborze lektur,

 

- promowanie czytelnictwa wśród uczniów,

 

- organizowanie działań związanych z rozwijaniem wrażliwości kulturowej,

 

- przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

Klasy I-III

 • Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania i czytania książek.
 • Wyrabianie nawyku poszanowania książek, czasopism oraz innych nośników informacji i poprawnego zachowania w bibliotece.
 • Przypomnienie regulaminu biblioteki, czytelni i ICM uczniom klas II i III podczas lekcji w bibliotece.
 • Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Opieka nad uczniami korzystającymi z czytelni.

Klasy IV- VIII

 • Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.
 • Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat;
 • Pomoc  w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
 • Przeprowadzenie konkursu reklamującego interesującą książkę „Moja wymarzona książka”.
 • Opieka nad uczniami korzystającymi z czytelni.

Inspirowanie czytelnictwa przez:

 • Udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych.
 • Wystawy okolicznościowe i wystawki zakupionych nowości – online na szkolnym Feacebooku.
 • Przeprowadzanie imprez i konkursów czytelniczych.
 • Prowadzenie działań czytelniczych związanych z Narodowym Programem Czytelnictwa.
 • Dyplomy na koniec roku dla najlepszych czytelników.
 • Wspólne czytanie fragmentów nowo zakupionych książek.
 • Klasowy plebiscyt na ulubioną książkę, Szkolny plebiscyt na ulubioną książkę.
 • Akcja „Starsi czytają młodszym”.
 • Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Gazetki tematyczne.

 

 

 

bibliotekarz

 

 

 

bibliotekarz,
wych. klas I-III,

naucz. j.pol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Współpraca ze środowiskiem szkolnym:

a) uczniami w zakresie:

- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

- pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki i odpowiedzialności za jej użytkowanie,

- rozwijania z korzystania technologii informacyjnej

 

b) nauczycielami w zakresie:

- udostępniania zbiorów,

- korzystania z ICM,

- przekazywanie wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczane książki i podręczniki szkolne

 • Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego, uaktualnianie napisów informacyjnych i plansz.
 • Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia. 
 • Współpraca z nauczycielami w organizowaniu imprez i akcji o charakterze czytelniczym, kulturalnym.
 • Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 
 • Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli.
 • Udzielanie pomocy, informacji, rad, konsultacji korzystającym ze zbiorów i warsztatu informacyjnego uczniom i nauczycielom.  

bibliotekarz

Cały rok

3.

Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym i rodzicami:

a) rodzicami w zakresie:

- wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- przekazywane informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania wypożyczone książki i podręczniki szkolne,
- popularyzowanie wiedzy pedagogicznej i czytelniczej

b). bibliotekami:

- Biblioteką Publiczną - Medioteką – organizacja czytelniczych konkursów, wymiany książek,

c) księgarniami

 • Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej.
 • Kontynuowanie współpracy z księgarniami i kolporterami książek – organizacja kiermaszy, zakup książek.
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną- Medioteką: spotkania w bibliotece, dobór lektur, udział w konkursach.

 

bibliotekarz, wychowawcy klas

Cały rok

4.

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

 • Udział w szkoleniach.
 • Samodoskonalenie nauczyciela bibliotekarza  – zapoznanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.
 • Samokształcenie-gazety, strony internetowe.

 

cały rok

Celem pracy biblioteki szkolnej jest:

 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów i zachęcanie do czytania książek.
 2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
 3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy).
 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
 5. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania

i korzystania z informacji.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć