Szkoła

Biblioteka

Szkolna bibliteka jest czynna w godzinach:

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OTWARCIA

Monika Nawrot

Jolanta Mickiewicz

 

PONIEDZIAŁEK

8.15 – 9.00

10.45 – 11.30

 

-

 

WTOREK

 

10.45 – 11.30

8.00 – 8.15

11.30 – 11.45

12.30 – 13.30

 

ŚRODA

8.00 – 9.55

11.45 – 14.15

8.00 – 8.15

10.45 – 13.05

 

CZWARTEK

8.00 – 8.15

9.05 – 9.50

8.00 – 8.15

10.00 – 10.40

 

PIĄTEK

8.00 – 8.15

11.30 – 13.25

 

-

 

 
Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów.
 
Posiada czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi.

Znalezione obrazy dla zapytania Regulamin biblioteki

Program pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/ 2019

Cele:

Udostępnianie zbiorów uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.

Stwarzanie możliwości korzystania z multimediów i wyszukiwania informacji w Internecie.

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

Organizacja konkursów i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

 

 

Formy realizacji

I  

 Przygotowanie użytkowników     do korzystania            z różnych źródeł informacji

1. Zapoznanie uczniów klas pierwszych z miejscem, jakim jest biblioteka szkolna i czytelnia.

2. Zapoznanie pierwszoklasistów z regulaminem biblioteki i czytelni.

3. Spotkania informacyjne z uczniami klas pierwszych, zapoznanie z miejscem, gdzie znajdują się pozycje dla dzieci młodszych oraz lektury do klasy I.

4. Udostępnianie księgozbioru uczniom i nauczycielom oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych do pracowni przedmiotowych na zajęcia edukacyjne.

5. Pomoc w wyszukiwaniu informacji i materiałów źródłowych na określony temat oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6. Udzielanie wskazówek i porad czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do zbiorów.

II  

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych

1. Wspólnie z rodzicami organizowanie i współorganizowanie konkursów literackich i recytatorskich oraz przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.

2. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.

3. Dodatkowa praca z uczniami o trudnościach w czytaniu oraz współpraca          z rodzicami.

4. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej (warsztaty biblioteczne, lekcje dotyczące wyszukiwania informacji, czytelnictwa, powstawania książek, bibliotekoznawstwa oraz literatury dziecięcej).

III Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

1. Zachęcanie do odwiedzania biblioteki szkolnej poprzez aktualizację gazetek tematycznych i wystaw.

2. Tworzenie wystaw ciekawych książek, nowości oraz pozycji adresowanych do dzieci młodszych i starszych.

3. Pomaganie uczniom przy wyborze książek i czasopism.

4. Organizowanie konkursów plastycznych o tematyce związanej z literaturą dla dzieci i młodzieży.

IV

Udostępnianie księgozbioru i multimediów

1. Umożliwienie oraz pomoc użytkownikom w korzystaniu z zasobów biblioteki szkolnej.

2. Nauka i pomoc w wyszukiwaniu informacji w zbiorach tradycyjnych oraz multimedialnych.

3. Wdrażanie uczniów do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

4. Pomoc nauczycielom w realizacji treści programowych z zakresu edukacji czytelniczo – medialnej.

V

Udostępnianie podręczników

1. Opracowanie regulaminu udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych.

2. Przyjęcie podręczników i materiałów edukacyjnych, ewidencja podręczników.

3. Zapoznanie rodziców z regulaminem udostępniania podręczników.

4. Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów. Przygotowanie zwrotów do wydawnictwa.

5.Selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników.

VI

Organizowanie konkursów              i imprez czytelniczych

1.Przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów czytelniczych, recytatorskich i ortograficznych. Wystawy prac konkursowych.

2. Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.

3. Konkurs plastyczny „Zakładka do książki”.

4. Zabawa „15 minut z literaturą”.

5. Międzyszkolny teleturniej „Familiada literacka”.

6. Konkurs wiedzy o patronce naszej szkoły Marii Skłodowskiej – Curie.

7. Udział w konkursach czytelniczych i recytatorskich organizowanych przez Bibliotekę  Publiczną Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.

8. Udział w konkursach pozaszkolnych Synapsa oraz Stypendiada.

9. Przy współpracy z rodzicami  organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich: kiermaszu książek z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Książki dla Dzieci, Światowego Dnia Misia.  

10. Zorganizowanie wystawy zeszytów lektur uczniów.

VII

Praca pedagogiczna z czytelnikami

1. Rozmowy o przeczytanych książkach, zainteresowaniach czytelniczych.

2. Pomoc w wyborze i proponowanie różnych pozycji. Tworzenie wystaw i aktualizacja kącika „Co warto przeczytać”.

3. Reorganizacja ułożenia księgozbioru.

4. Organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Maj Miesiącem Książki.

5. Przyznanie nagród uczniom, którzy w ciągu roku szkolnego wyróżnili się największą liczbą wypożyczonych książek.

VIII

Kultywowanie tradycji narodowej  i popularyzacja miasta

1. Gromadzenie materiałów o tematyce historycznej, patriotycznej i narodowej.

2. Gromadzenie i udostępnianie materiałów związanych z historią, turystyką i walorami przyrodniczymi Krosna Odrzańskiego i regionu.

3. Wycieczka do Zamku Piastowskiego.

IX

Wizualne formy pracy popularyzujące książki  i czytelnictwo

1. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki i czytelni.  Wykonywanie dekoracji pomieszczeń i opisów działów.

2. Bieżąca wymiana gazetek tematycznych i okolicznościowych (Październik  Miesiącem Bibliotek Szkolnych, urodziny patrona szkoły, bezpieczny Internet)

3. Organizowanie wystaw prac konkursowych.

4. Tworzenie i aktualizowanie kącików czytelniczych.

5. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców kultury) poprzez gazetki okolicznościowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

X

  Współpraca            z gronem pedagogicznym

1. Współpraca z Dyrekcją szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego i budżetu.

2. Udostępnianie nauczycielom pozycji metodycznych oraz zbiorów potrzebnych do pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Informowanie polonistów i wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

4. Konsultacja przy zakupie i informowanie nauczycieli o nowych nabytkach.

5. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych i konkursów.

XI Samodoskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji             i umiejętności bibliotecznych

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach i warsztatach.

2. Zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

3. Nabywanie informacji na temat zmian w zakresie edukacji czytelniczo – medialnej oraz aktualizowanie list lektur.

4. Wymiana doświadczeń i praca w zespole.

5. Samokształcenie.

XII

Działalność biblioteczno - techniczna

1. Gromadzenie i selekcja księgozbioru, aktualizacja kartotek czytelniczych.

2. Aktualizacja spisu lektur klas I-VI do nowej podstawy programowej na podstawie rozporządzenia MEN. Zakup nowych pozycji.  

3. Usuwanie pozycji nieaktualnych i zniszczonych oraz wykreślanie z inwentarza i sporządzanie protokołów ubytków.

4. Systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

5. Opracowywanie księgozbioru- rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu oraz sporządzanie kart katalogowych.

6. Prenumerata czasopism.

7. Prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej.

8. Opracowanie rocznego planu pracy.

9. Monitorowanie poziomu czytelnictwa w szkole.

10. Prowadzenie statystyki czytelniczej oraz okresowej dokumentacji pracy.

11. Opracowanie śródrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa.

 

 

Tematy lekcji z zakresu przysposobienia czytelniczego i informatycznego

 

 

 

 

Klasa

Temat lekcji

Termin realizacji

I a

Stajemy się czytelnikami biblioteki szkolnej

- pasowanie na czytelnika.

X

II a

Jak powstają książki?

XI

III a, III b

O uzależnieniu od telewizji i Internetu.

I-II

IV a

Książka to nie tylko litery…

IX

V a

Jak się uczyć ? Korzystamy ze słowników i encyklopedii.

III-IV

VI a

Wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej.

Biblioteki w najbliższej okolicy

V-VI

VII a

Techniki multimedialne w szkole.

O uzależnieniu od telewizji i Internetu.

V-VI

VIII a Techniki multimedialne V- VI

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć