Szkoła

Biblioteka

Bibliotekarz:

mgr Monika Nawrot

 

Szkolna bibliteka jest czynna w godzinach:

Poniedziałek:

8:00 – 9:00

9:55 – 10:40

11:30 – 11:45

Wtorek:

8:00 – 11:45

12:00 – 13:35

Środa:

8:00 – 8:15

9:55 – 11:45

12:40 – 13:35

Czwartek:

8:00 – 8:15

9:55 – 11:45

Piątek:

8:00 – 8:15

9:55 – 10:40

11:30 – 12:30

12:40 – 13:35

15:05 – 15:30

 

REGULAMIN_BIBLIOTEKI.pdf

Zalacznik_nr_1-_Regulamin_korzystania_z_wypozyczalni.pdf

Zalacznik_nr_2-_Regulamin_korzystania_z_czytelni.pdf

Zalacznik_nr_3-_Regulamin_korzystania_z_Multimedialnego_Centrum_Informatycznego.pdf

Regulamin_wypozyczania_i_udostepniania_darmowych_podrecznikow

_lub_materialow_edukacyjnych_dla_uczniów.dpf

 
Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów.
 
Posiada czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi.

Znalezione obrazy dla zapytania Regulamin biblioteki

Program pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/ 2020

Dział: Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Dział: Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przysposobienie czytelnicze  i informacyjne. Tworzenie warunków do zdobywania informacji       z różnych źródeł.

Poradnictwo   w wyborach czytelniczych.

1.Wprowadzenie nowo przybyłych uczniów klasy pierwszej do korzystania z biblioteki jako  miejsca przyjaznego dla czytelnika.

2.Zapoznanie i przypomnienie uczniom regulaminu biblioteki i zasad szanowania książek oraz innych dokumentów bibliotecznych.

3.Wdrażanie uczniów klasy I do samodzielnego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.

4.Przeprowadzanie zajęć z edukacji czytelniczej – spotkania cykliczne w klasach.

5.Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów i informacyjnych związanych   z nauką  i indywidualnymi zainteresowaniami czytelników, kształcenie umiejętności spędzania wolnego czasu.

6.Współpraca z wychowawcami klas.

7.Udzielanie pomocy uczniom w doborze literatury.

8.Rozumienie roli mediów we współczesnej cywilizacji.

9.Prowadzenie działalności popularyzacyjnej książek. Bookcrossing dla uczniów i pracowników.

10.Rozmowy z czytelnikami o przeczytanych książkach i o odbiorze innych mediów.

11.Udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Krośnie Odrzańskim, udział w Narodowym Czytaniu uczniów.

12. Pomoc nauczycielom w pracy zawodowej poprzez gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych i pedagogicznych.

13. Przeprowadzanie konkursów:

- Konkursu Wiedzy o Regionie dla uczniów klas IV- VII,

- Konkurs Recytatorski,

- Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów I-VII,

- Konkurs czytelniczy „Herbatka u Kubusia Puchatka”  dla uczniów klas I- III,

- Konkurs recytatorki dla uczniów klas II-VII.

14. Udział w Międzyszkolnych i Gminnych Konkursach Recytatorskich.

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

 

wrzesień

 

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

 

wrzesień-czerwiec

 

 

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

 

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

 

wrzesień-czerwiec

 

luty/marzec/kwiecień

 

listopad

listopad

grudzień

marzec

czerwiec

w ciągu roku

Rozwijanie kultury i kompetencji czytelniczych uczniów, kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami.

1.Praca indywidualna z uczniem:

- rozmowy na temat jego zainteresowań, potrzeb, osiągnięć

- pomoc w doborze odpowiedniej literatury sprzyjającej jego rozwojowi.

2.Organizacja bookcrossingu dla uczniów i pracowników.

3.Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.

4.Gromadzenie materiałów nt. symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

5.Wykonywanie gazetek tematycznych, imprez okolicznościowych, rocznic,  informacyjnych (egzamin ósmoklasisty)

6.Dzień Pluszowego Misia – konkurs na najładniej udekorowaną klasę, wystawa misiów.

7. Upowszechnianie czytelnictwa:

- informowanie o nowościach bibliotecznych

- informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek

- informowanie społeczności szkolnej o stanie czytelnictwa – sporządzanie miesięcznych  i semestralnych zestawień.

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz                i wychowawcy

 

wychowawcy, bibliotekarz

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

 

 

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

 

wrzesień-czerwiec

 

 

listopad

 

 

raz w semestrze

 

wrzesień-czerwiec

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym  i pozaszkolnym

1.Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy i budżetu biblioteki, nauczycielami.

2.Współpraca z nauczycielami w zakresie organizacji konkursów czytelniczych.

3.Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.

4.Współpraca z Biblioteką Publiczną w Krośnie Odrzańskim

5. Współpraca z Wydawnictwem Egmont  i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie.

Dyrektor  Zespołu    i bibliotekarz

 

wrzesień-czerwiec

 

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

Doskonalenie warsztatu pracy bibliotekarza

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach, posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Doskonalenie warsztatu pracy, zapoznawanie się  z nowościami metodycznymi  i wydawniczymi. Samokształcenie.

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

Dział: Praca organizacyjno – techniczna

 

 

 

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

1.Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

2.Prowadzenie statystyki i ewidencji dziennych wypożyczeń, półrocznej i rocznej.

3.Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa

bibliotekarz

 

wrzesień

wrzesień-czerwiec

styczeń/czerwiec

Gromadzenie, opracowanie, selekcja  i konserwacja zbiorów

1.Uzupełnianie zbiorów:

-zakup książek w miarę możliwości finansowych,

-pozyskiwanie nabytków drogą darów,

- gromadzenie i opracowanie dotacyjnych podręczników

2.Gromadzenie, ewidencja i opracowanie biblioteczne zbiorów.

3.Prowadzenie dokumentacji i ksiąg inwentarzowych, dowody wpływów.

4. Konserwacja księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych.

5. Selekcja zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych.

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

 

 

 

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

Organizacja warsztatu informacyjnego

1.Gromadzenie materiałów w teczkach tematycznych.

2.Gromadzenie wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych.

3.Sukcesywne powiększanie zbiorów czytelni.

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

koniec I i II semestru

grudzień/kwiecień

Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych

1.Aktualizacja i założenie kartotek nowym czytelnikom.

2.Aktualizacja wykazu lektur w klasach.

3. Udostępnianie zbiorów piśmienniczych.

bibliotekarz

wrzesień

wrzesień

wrzesień-czerwiec

Organizacja warsztatu dydaktycznego

1.Uaktualnianie scenariuszy imprez czytelniczych, konkursów, inscenizacji.

2.Gromadzenie księgozbioru bibliotekarza.

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

wrzesień-czerwiec

Organizacja pomieszczenia

1. Organizacja wypożyczalni i czytelni, porządkowanie księgozbioru i  czasopism.

2. Przygotowanie pomieszczenia do odwiedzin czytelników (porządkowanie, wystrój wnętrza).

3. Dbałość o estetykę, ład i porządek.

bibliotekarz

wrzesień

wrzesień

wrzesień

wrzesień-czerwiec

 

Celem pracy biblioteki szkolnej jest:

 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów i zachęcanie do czytania książek.
 2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
 3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy).
 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
 5. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania

i korzystania z informacji.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć