Szkoła

Pedagog szkolny

Pedagog

 

PSYCHOLOG ZESPOŁU

mgr Beata Zięba
 

 

WTOREK              7:00 - 14.20, 15:05-15:30

CZWARTEK           7:00 - 12.40, 15:05-15:30

PIĄTEK                  7:00 - 12.40, 15:05-15:30

 

 

PEDAGOG ZESPOŁU

mgr Agnieszka Plichta

 

 PONIEDZIAŁEK   10:00 - 12.30, 13.30 - 15.30

WTOREK        10:00 - 12.30, 13.30 - 15.30

ŚRODA              10:00-15:30

                                                      

CZWARTEK     7.00-14.30

 

 

PEDAGOG SPECJALNY ZESPOŁU

mgr Agnieszka Plichta

 

 PONIEDZIAŁEK   7:00 - 10:00

WTOREK        7:00 - 10:00

ŚRODA              7:00-10:00

                                                      

PEDAGOG SPECJALNY ZESPOŁU

mgr Paula Irska

 

 PONIEDZIAŁEK   11:30 - 13:30

WTOREK       10:40 - 11:40

ŚRODA              12:30-14:30

CZWARTEK     12:30- 14:15

PIĄTEK             11:30- 13:45

                                                      

                             

 

Osoby i instytucje,

do których można się zgłosić w sytuacjach kryzysowych

WSPARCIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111

bezpłatny, anonimowy, od 12:00 do 22:00

Kryzysowy telefon zaufania

- dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, cierpiącym                   z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu

tel. 116 123

bezpłatny, od 14:00 do 22:00

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli

w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

- pomoc dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające             z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja                    i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane                   z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt                          z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania

tel. 800 100 100

bezpłatny, anonimowy              poniedziałek -  piątek od 12:00 do 18:00

pomoc@800100100.pl

Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

- dla rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko

(dotyczy to także tzw. porwań rodzicielskich), dla zaginionych dzieci i nastolatków, którzy uciekli lub planują ucieczkę z domu                   oraz wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu

tel. 116 000

Telefon wsparcia w żałobie

tel. 800 108 108

bezpłatny,

poniedziałek - piątek od 14:00 do 20:00

Telefon zaufania AIDS

tel. 801 888 448

płatny tylko za pierwszą minutę

tel. 22 692 82 26

płatny wg taryfy TP SA

Telefon Zaufania dla Osób Doznających Przemocy Domowej

tel. 68 328 08 63

Bezpieczeństwo, zatrzymaj przemoc

tel. 800 120 148

bezpłatny, anonimowy

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia”

- wsparcie, pomoc psychologiczna, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania

tel. 800 12 00 02

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Policyjny Telefon Zaufania

tel. 800 156 032

bezpłatny

Pomarańczowa Linia Dla Młodzieży i Rodziców

- konsultacje dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

tel. 801 14 00 68

poniedziałek - piątek od 14:00 do 20:00

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

- wsparcie w przypadku problemu narkotyków i uzależnienia             od narkotyków samego siebie lub bliskiej osoby

tel. 800 199 990

bezpłatny, od 16:00 do 21:00

Ogólnopolska Infolinia Karan

- dla osób nadużywających, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnień behawioralnych (hazard, gry komputerowe, Internet, zakupy, telefony komórkowe)                                 oraz dla ich bliskich

tel. 800 120 289

bezpłatny,

poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

Telefon Zaufania

- dla osób doznających przemocy

Zielona Góra, ul. Piaskowa 9E

www.tkopd.pl

tel. 68 324 49 00, całodobowy

 

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”

- bezpłatne poradnictwo dla ofiar przemocy i przestępstw, wsparcie i edukacja prawna, psychologiczna i prozdrowotna

Zielona Góra, ul. Stary Rynek 17

tel. 692 064 061, 68 452 92 32

www.baba.org.pl

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych          i Współuzależninych „LOPiT”

- pomoc w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych                i uzależnień behawioralnych, udzielanie pomocy osobom wychodzącym z nałogu i ich rodzinom

Zielona Góra. ul. Jelenia 1A

tel. 68 453 20 00

www.lopit.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Krosno Odrz., ul. Parkowa 1, pokój nr 6

tel. 68 410 97 11

(pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i ds. przeciwdziałania narkomanii)

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wsparcie dla osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, pomoc socjalna

Krosno Odrz., ul. Piastów 10H

tel. 68 383 33 60

ops@krosnoodrzanskie.pl

www.opskrosnoodrzanskie.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- udzielanie pomocy społecznej dzieciom, rodzinom, osobom starym, chorym i niepełnosprawnym

Krosno Odrz., ul. Piastów 10B

tel. 68 383 02 02

pcpr@krosno-odrz.pl

www.pcprkrosno.pl

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

- diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczna, prowadzenie grup wsparcia, mediacji interwencji, działalność profilaktyczna, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno- szkoleniowa

Krosno Odrz., ul. Piastów

tel. 68 383 02 60

sekretariat@ppp.powiatkrosnienski.pl

www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

- rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i innych

Krosno Odrz., ul. Piastów 10L

tel. 68 383 99 10, 68 410 88 00

biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

www.krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji

- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie sprawców

Krosno Odrz., ul. Sienkiewicza 32

tel. 68 383 31 11

sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl

www.komenda.lubuska.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PROCEDUR W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ:

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ- Procedura w przypadku zagrożenia dzieci i mlodziezy demoralizacją i przestępczością
            PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU KRYZYSU EGZYSTENCJONLNEGO UCZNIA-
    PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA-
    PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKUSTWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA- Procedura naruszenie godnosci ucznia/dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika
    PROCEDURA  ORGANIZOWANIA WYCIECZEK/IMPREZ-
    PROCEDURA  ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ- Procedura organizacji i i udzielania ppp
    PROCEDURA  REAGOWANIA INTERWENCYJNEGO WOBEC PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ- Procedura reagowania interwencyjnego wobec przemocy rowieśniczej
    PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU- Procedura w sytuacji nieszczesliwego wypadku
    PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NE TEREN SZKOŁY- Procedura postepowania na wypadek wtargniecie napastnika do szkoly
 

PLAN PRACY PEDAGOGA ZESPOŁU 

Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2023/24

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA ZESPOŁU

Plan pracy psychologa na rok szkolny 2023/24

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10
    w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć