Szkoła

RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim

ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

Dyrektor  Wioletta Radecka-Weretko,

z którym kontaktować się można pod adresem email:

rodo.sp1krosno@wp.pl.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Z IOD można kontaktować się pod adresem email:

iod@bhpex.com

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krośnie Odzrańskim w Krośnie Odrzańskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu  przez instytucje nadrzędne.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej może przekazać/ powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/ powierzenia danych są przepisy prawa (CUW- Gmina Krosno Odrz., regulaminy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.  

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane  nie od osoby, której dotyczą, a mianowicie  dane stażystów, oraz studentów/ praktykantów przekazywane przez Urząd Pracy i Uczelnie Wyższe.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

            Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim.

            W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Informacje o rejestrze zbiorów i zakresie przetwarzania danych  osobowych oraz ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania i potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Dyrektora Szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10
    w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć