Szkoła

Sieć współpracy- spotkania organizacyjne

Ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek. Dzięki pracy w sieci następuje integracja środowiska oświatowego wokół zagadnień istotnych      z punktu widzenia kształcenia uczniów i zarządzania szkołą. Sieci mogą mieć charakter tematyczny, czyli skupiać nauczycieli z różnych poziomów kształcenia wokół jednego zagadnienia lub przedmiotowy.
Zgodnie z nowym modelem, istotna jest komplementarność działań podejmowanych w ramach sieci z działaniami wnikającymi ze wspomagania szkół. Dzięki diagnozie prowadzonej w placówkach można poznać potrzeby nauczycieli, a tym samym wyznaczyć obszar do pracy międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia.
Sieci służą nauczycielom pomocą przedmiotowo-metodyczną, pomagają rozwijać ich warsztat pracy, są okazją do współpracy z innymi nauczycielami z rejonu.
W ramach Programu Wspomagania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują międzyszkolne sieci:TIK - sieć poświęcona tematyce wykorzystania TIK w pracy nauczyciela na każdej lekcji.

 

TEMAT SIECI W PIERWSZYM ROKU REALIZACJI :

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK
W ramach Programu Wspomagania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują międzyszkolne sieci:TIK - sieć poświęcona tematyce wykorzystania TIK w pracy nauczyciela na każdej lekcji.

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych: zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
 2.  Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

Działania podejmowane w ramach sieci

1. Spotkanie organizacyjne :

 • Integracja uczestników sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań

2. Spotkanie robocze :

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Tworzenie nowych rozwiązań

3. Spotkanie podsumowujące:

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 • Ewaluacja

Uczestnicy sieci

"Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK" powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". 

Uczestnikami sieci są:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim - koordynator ANNA BOŻĘCKA
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim  -koordynator LESZEK JAGIEŁŁO
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim - koordynator TOMASZ STEPEK
 • Zespół Edukacyjny w Osiecznicy- koordynator EWA PRZEŹDZIĘK
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach - koordynator AGNIESZKA PLICHTA
 • Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy - koordynator ANNA SENK

Sprawozdanie z I spotkania w dniu 1 marca 2018 r.

1 marca 2018r.  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów TIK  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych miasta i gminy Krosno Odrzańskie, w którym uczestniczyli:

 • Tomasz Stepek- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Wioletta Radecka- Weretko – dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, w zastępstwie za koordynatora- Annę Bożęcką,
 • Leszek Jagiełło- nauczyciel Szkoły podstawowej nr 2 im.Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim,
 • Izabela Sańko- dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim- koordynator sieci
 • Ewa Przeździęk- nauczyciel Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 • Anna Senk- nauczyciel Szkoły podstawowej im. Ks. Jana Popiełuszki w Radnicy
 • Agnieszka Plichta- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach

Spotkanie miało na celu ustalenie celów i zasad współpracy, wypracowanie wspólnych działań w ramach sieci, a także przygotowanie planu współpracy na rok szkolny 2017/2018 na podstawie propozycji koordynatorów z poszczególnych placówek.

Zaproponowano między innymi:

 • stworzenie na stronach internetowych szkół działu, służącego publikowaniu materiałów, dokumentacji podsumowującej działania sieci, scenariuszy zajęć oraz propozycji dobrych praktyk,
 • organizację spotkań konsultacyjnych, konferencji, warsztatów,
 • organizację lekcji pokazowych celem wymiany doświadczeń wśród nauczycieli.

Ustalono terminarz lekcji pokazowych organizowanych w każdej placówce, otwartych dla wszystkich chętnych nauczycieli z sieci współpracy.

Kolejne spotkanie koordynatorów  zaplanowano w maju 2018r..

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć