Szkoła

Dzielenie się doświadczeniem

KONSPEKT LEKCJI POKAZOWEJ Z PRZYRODY

Konspekt lekcji przyrody w klasie V

Data: 25.04.2018 r.

Prowadząca: Anna Bożęcka

Temat: Poznajemy paprotniki.

 

Cele ogólne:

A) poznawcze:

- poznanie paprotników,

B) kształcące:

- kształcenie umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności analizowania tekstu źródłowego,

C) Wychowawcze:

- wdrażanie do pogłębiania wiedzy,

- kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Cele operacyjne:

 

Poziom A:

- Wymienia grupy paprotników (paprocie, skrzypy, widłaki),

- Wymienia miejsca występowania paprotników,

- Wymienia elementy budowy paproci,

- Podaje przykłady znaczenia paprotników ( w przyrodzie i gospodarce człowieka).

 

Poziom B:

- Omawia budowę zewnętrzną paproci,

- Omawia budowę zewnętrzną skrzypów i widłaków.

 

Poziom C:

- Rozpoznaje przedstawicieli paprotników,

- Opisuje miejsca występowania paprotników,

- Wskazuje i omawia na okazie paproci kupki zarodni.

 

Poziom D:

- Na podstawie dodatkowych źródeł informacji omawia sposób powstawania węgla kamiennego.

 

Metody pracy:

- Praca z materiałem źródłowym, ( prezentacja multimedialna)

- Modelowanie,

- Pogadanka.

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

 

Środki dydaktyczne:

- Tablica multimedialna,

- Multibook,

- Prezentacja multiemdialna,

- Internet,

- Płyta CD do nauczania przyrody w klasie V wyd. Nowa Era

- Podręcznik do przyrody,

- Zeszyt ćwiczeń,

- Zeszyt przedmiotowy,

- Tablica,

- Kreda,

- Okaz paproci doniczkowej.

 

Czas trwania: 45 minut

 

Fazy lekcji:

Wprowadzenie (10 minut ):

Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza obecność, a także sprawdza przygotowanie uczniów do zajęć ( posiadanie książek, zeszytów ćwiczeń). Uczniowie zgłaszają swoją obecność i przygotowanie do zajęć.

 

Realizacja:

 

W ramach powtórzenia wiadomości z ostatniej lekcji dotyczącej mchów, uczniowie piszą kartkówkę ( załącznik) ok. 8 minut.

 

Po zebraniu kartkówek nauczyciel podaje temat lekcji. Zapoznaje uczniów z celami lekcji. Uczniowie zapisują temat w zeszycie przedmiotowym. Informuje uczniów, że osoby aktywnie biorące udział w lekcji otrzymają plusy z aktywności.

 

Zagadnienia omawiane na lekcji:

 

 1. Występowanie paprotników.
 2. Budowa zewnętrzna paprotników.
 3. Przedstawiciele paprotników.
 4. Rozmnażanie się paprotników.
 5. Znaczenie paprotników.

 

Nauczyciel wykorzystując tablicę multimedialną przedstawia prezentację dotyczącą paprotników. Zwraca uwagę na główne zagadnienia ( występowanie, podział, budowa zewnętrzna ,przedstawiciele i znaczenie paprotników).

 

http://x02.szkolnictwo.pl/Paprotniki.ppt

Prezentacja jest ogólnie dostępna do wykorzystania podczas lekcji.

 

Porównując mchy do paprotników wskazuje podobieństwo w występowaniu paprotników.

 

Nauczyciel omawia podział paprotników na trzy grupy. Dzieli uczniów na trzy grupy ( wg rzędów ławek w których siedzą) aby scharakteryzowali paprocie, skrzypy
i widłaki i dopasowali do nich odpowiednie cechy w ćwiczeniu 2 str. 95. ( ok. 5minut).Wybrani uczniowie omawiają cechy przedstawicieli poszczególnych grup.

 

Korzystając z okazu paproci doniczkowej nauczyciel omawia budowę paproci
a uczniowie wykonują ćwiczenie 1 w zeszycie ćwiczeń str. 94 (wyd. Nowa Era). Uczniowie obserwują paproć, oglądają dokładnie jej liście i próbują zlokalizować kupki zarodni.

 

Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej powiększenie kupek zarodni
z zarodnikami ( źródło -Internet).

 

Uczniowie w trakcie prezentacji wykonują poszczególne zadania w zeszycie ćwiczeń. W razie problemów z rozwiązaniem ćwiczeń nauczyciel nauczyciel wyjaśnia polecenia i stara się naprowadzić uczniów na prawidłowy tok rozumowania.

 

Korzystając ze źródeł internetowych pokazuje różnych przedstawicieli paprotników, a w szczególności paprotniki chronione. Uczniowie zapisują nazwy w zeszycie.

https://www.slideshare.net/Stella_89/paprocie-skrzypy-widaki

 

Uczniowie po obejrzeniu prezentacji zastanawiają się jakie znaczenie mogą mieć paprotniki w przyrodzie i życiu człowieka, a następnie wykonują ćwiczenie 4 str. 96. (znaczenie paprotników). W razie konieczności nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów.

 

Podsumowanie:

 

Po zakończeniu zajęć każdy z chętnych uczniów ma za zadanie powiedzieć jedno zdanie o tym czego dowiedział się na dzisiejszej lekcji. Każdy następny uczeń stara się powiedzieć coś innego, tak aby żadna wypowiedź się nie powtórzyła.

Korzystając z multibooka chętni uczniowie podchodzą do tablicy multimedialnej
i wykonują ćwiczenie z tematu „Paprotniki - rośliny o zróżnicowanej budowie” ( multibook Tajemnice przyrody klasa V).

 

Nauczyciel zadaje zadanie domowe:

Na podstawie dodatkowych źródeł informacji omów sposób powstawania węgla kamiennego.

 

Załącznik

Imię i nazwisko:

 1. W jakich miejscach można spotkać mchy? Jakie warunki muszą panować?    2p.

 

 

 

 1. Wymień elementy budowy mchu, możesz go narysować i opisać:           4p.

 

 

 

 

 

 

 1. Wymień przynajmniej 4 znaczenia mchów w przyrodzie i w gospodarce człowieka.  4p.

1)

2)

3)

4)

 

 1. Dlaczego mchy nie są typowymi roślinami? Uzasadnij.                     1p.

 

 

 

 

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

przeprowadzonej  w klasie V "a" w dniu 08.05.018r.

 

 

TEMAT: Nauka płynąca z mitu o Syzyfie i jej aktualność w XXI wieku.

 

CELE :

 

ogólne

 

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytania treści mitu i jego wymowy
 • kształcenie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje

 

 • kształcenie umiejętności świadomego używania związku frazeologicznego syzyfowa praca

 

 • rozwijanie umiejętności poprawnej pisowni ort.

 

szczegółowe

 

uczeń:

 • zna treść mitu o Syzyfie
 • potrafi wymienić czyny bohatera i ocenić je

 

 • odpowiada na pytania związane z tekstem
 • wyraża opinię i potrafi uzasadnić swoje stanowisko
 • rozpoznaje  i nazywa wartości moralne, o których mowa w micie

 

 • potrafi świadomie użyć związku frazeologicznego syzyfowa praca do określenia jakiegoś działania
 • dostrzega ponadczasowość problemów poruszonych w micie

 

 • uświadamia sobie, że skutki decyzji powinny być zgodne

z wartościami ogólnie akceptowanymi

                  -   dba o estetykę języka

 • potrafi współpracować w grupie
 • potrafi wyciągać wnioski

 

 • potrafi wziąć odpowiedzialność za własne decyzje

 

 

METODY :

-praca z tekstem

 

-metoda problemowa

 

FORMY :

 

-praca indywidualna -praca grupowa

 

POMOCE : podręcznik ,tablica interaktywna,  karty pracy

 

Przebieg lekcji :

 

 1. Podanie celów lekcji.
 2. Położenie Grecji, Koryntu, zabytki- tablica interaktywna.
 3. Zapisanie tematu.
 4. Odczytanie tekstu mitu- str.236.

 

 1. Odpowiedzi uczniów sprawdzające stopień znajomości treści mitu- wskazywanie odpowiednich  fragmentów w multipodręczniku.
 2. Jak postępował Syzyf?- zad. 3 str. 239 na tablicy.

  Dodać pozytywne czyny- nie umierają ludzie, dobrze zarządza miastem.

Wniosek: np. Syzyf postępował źle, dlatego został ukarany.

 1. Praca w grupach – rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek.
 1. Formułowanie notatki- zapis na tablicy.

 

  Notatka: np.  Musimy ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Nauka płynąca z mitu o Syzyfie jest ciągle aktualna .

 

 1. Wprowadzenie wyrażenia „syzyfowa praca”- zad. 6a) str. 240.

               - praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się,

               - podanie przykładów.

 1. Podsumowanie lekcji i ewaluacja zajęć.

     11. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.  Polecenie  6 b) str.240.

 

Załącznik Nr 1

1.Mąż i .............

 1. Bóg podziemia.
 2. Jedzie do niego strażak.
 3. Bóg mórz i oceanów.

5. Paluszek i .......................... to szkolna wymówka.

 1. Piszesz nim lub znajdziesz w poduszce.
 2. Niejedno w lesie.
 3. Wchodzisz po nich na gór ę.
 4. Z piorunami.
 5. Po szóstym.
 6. Bogini ciemności.
 7. Mąż królowej.
 8. Zawijasz nim ranę.
 9. Przewoźnik dusz zmarłych.
 10. Dróżka, alejka.
 11. Na wadze można .........................

 

HASŁO: ............................................ ...................................

 

Załącznik Nr 2

 

W podanym diagramie wykreśl następujące wyrazy: kurz, brzeg, druh, żubr, bóg, żmija. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło.

 

K

U

R

Z

P

O

C

Z

U

B

R

Z

E

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

I

E

D

R

U

H

O

B

O

Ż

U

B

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

I

Ą

B

Ó

G

Z

K

U

Ż

M

I

J

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO: ............................................ .............................................................

 

 

W podanym diagramie wykreśl imiona bogów : Hera, Hades, Hefajstos, Hekate. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło.

 

 

H

E

R

A

K

O

N

H

A

D

E

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

E

K

H

E

F

A

J

S

T

O

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

E

N

H

E

K

A

T

E

C

J

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO: ............................................ .............................................................

 

 

Załącznik Nr 3

 

NIEWŁA ŚCIWE POSTĘPOWANIE    .........................

 

Mit o Syzyfie uświadamia nam, że musimy ponosić ...............................

za swoje czyny.

 

Być odpowiedzialnym to znaczy:

 

- ......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

 

 

NIEWŁA ŚCIWE POSTĘPOWANIE   .........................

 

Mit o Syzyfie uświadamia nam, że musimy ponosić ...............................

za swoje czyny.

 

Być odpowiedzialnym to znaczy:

- ......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

 

 

 

NIEWŁA ŚCIWE POSTĘPOWANIE  .........................

 

Mit o Syzyfie uświadamia nam, że musimy ponosić ...............................

 

za swoje czyny.

 

Być odpowiedzialnym to znaczy:

 

- ......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

 

 

 

NIEWŁA ŚCIWE POSTĘPOWANIE  .........................

 

Mit o Syzyfie uświadamia nam, że musimy ponosić ...............................

za swoje czyny.

 

Być odpowiedzialnym to znaczy:

 

- ......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

 

- .......................................................................................................

Załącznik Nr 4

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ci ężka, bezskuteczna, niekończąca się

 

 

 

 

 

syzyfowa praca – praca ciężka, bezskuteczna, niekończąca się

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć