Szkoła

Samorząd Szkolny

Rzecznik Praw Ucznia

Znalezione obrazy dla zapytania rzecznik praw ucznia

Rzecznik Praw Uczniamgr Jolanta Pietrenko

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach: Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dania 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991r.( Dz. U. Nr 120 poz. 526,527). Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19 lutego 1991r.(Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami). Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dani 15 lutego 1999r. W sprawie ramowego statutu publicznej 6 - letniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. Urz. MEN Nr 14/ 1999).

§1

W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia wybrany przez wszystkich uczniów klas IV-VII w drodze tajnego głosowania.

§2

Rzecznik Praw Ucznia jest powołany przez Dyrektora szkoły (z zachowaniem procedury §1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§3

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:

 • na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
 • na wniosek samego Rzecznika.

§4

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

§5

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego zadaniem jest  aktywny udział w życiu szkoły w sytuacjach , w których naruszane są prawa ucznia  oraz inicjowanie działań mających na celu obronę ucznia zgodnie z prawami  ucznia.

§6

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
 • kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.

§7

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 • swobodnego działania w ramach obowiązującego regulaminu i trybu postępowania,
 • zapoznania się z opinią stron konfliktu,
 • odstąpienia od podjęcia interwencji.

§8

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.

Ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor szkoły.

§9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty ,wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie.

Po wyczerpaniu procedury (§9 –a, b, c ) każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji.

§10

Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć