Szkoła

Samorząd Szkolny

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

             Znalezione obrazy dla zapytania regulamin samorządu uczniowskiego

      REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

       Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krośnie Odrzańskim, zwany dalej Samorządem,  stanowią wszyscy uczniowie klas I-VII. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

 

CELE

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
 3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.
 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

ZADANIA

 1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  w zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych:

- apele i akademie okolicznościowe,

- imprezy sportowe,

- dyskoteki.

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
  w szkole i w środowisku uczniowskim.
 2. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

 

ORGANY

 1. Organami Samorządu są:

- Zarząd, w skład  którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, przewodniczący sekcji dekoracyjnej, przewodniczący sekcji porządkowej ,

- Samorządy Klasowe.

       2.  Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. 

 

ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Wybory do Samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.
 2. Kandydować w wyborach może każdy uczeń klas IV-VII uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.
 3. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas.
 4. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród  uczniów klas VII w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 5. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.
 6. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania .
 7. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie klas IV- VII na kartach do głosowania dokonują wyboru Zarządu oraz opiekuna Samorządu.
 8. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem, przewodniczącymi sekcji dekoracyjnej i porządkowej kolejni wybrani uczniowie . Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami.
 9. Zarząd Samorządu :

- przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów,

- reprezentuje samorząd.

     10. Zarząd Samorządu  na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.

     11.Zarząd Samorządu powołuje skład sekcji spośród swoich członków, dla wykonania określonych zadań:

- sekcja porządkowa,

- sekcja dekoracyjna.

      12. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób: gospodarz klasy, zastępca gospodarza klasy i skarbnik.

      13.Wyboru Samorządu Klasowego dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym we wrześniu.

      14. Samorząd Klasowy jest organem wykonawczym klasy.

 

FUNDUSZE

 1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
 2. Dysponentami funduszy są Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Samorządy Klasowe, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 3. Fundusze Samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów ze zbiórki surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

 

      OPIEKUN

 1. Opiekun Samorządu jest wybierany przez uczniów podczas wyborów do Samorządu.
 2. Opiekun pełni funkcję koordynującą pracę Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć